امروز برابر است با :9 خرداد 1402

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سیستمی  می‌گویند که این توانایی را داشته باشد واکنش ‌هایی مثل رفتار های هوشمند انسان منجمله درک کردن شرایط پیچیده، شبیه ‌سازی مرحله های تفکری و راه های استدلالی انسانی و جواب های موفق به آنها، فراگیری و قدرت بدست آوردن تاش برای حل کردن مسائل را داشته باشید.