امروز برابر است با :4 مهر 1400

داستان کوتاه

در این بخش تصمیم داریم بهترین داستان کوتاه های تاریخ جهان را به نمایش بگذاریم.